Kadir Shorsh                                        Links                  Gallery               Nasini Shorsh             Kontakt          Malewe                                          

                          بةخصربصن بؤ سايتي تايبةتي قادر شؤأش       


 

"ثاشان طواستراينةوة بوُ بةندينخانةي مةوقيف عام لة (بةغدا)، كة طةيشتينة ئةوصُش بةخصُرهصُنانمان هةندصك داركاري بوو، دواي ئةم بةخصرهصنانة، ئةو لصفةو باليف, كراس و بصجامة, كةوضك و قاثةي كة ثصمان بوو و لةطةلَ خؤُمان هصُنابوومان، لصيان سةندين و هةريةكةمان يةك بةتاني خراث، يةك ثارضة بةتاني بؤُ أاخستن لةطةلَ جامصُكي سفر, ئةوةش بؤُ خواردن و خواردنةوة.

   ئةم جامة سفرانة هي سةردةمي ئينطليز بوون، ئةوةندة ثيس و ذةنطاوي بوون، كةس لة مالَةوة ئاوي تصدا نةدةداية مريشك. هةرضةندي دةمان شوشت زياتر سؤُر هةلَدةطةأاو سثي نةدةبؤُوة، كة خواردنمان تصي دةكرد بة دوو دةقة تامي خواردنةكةي دةطؤأي، هةركة نانيشمان تصُدا دةخوارد، دةبواية زوو بيشؤُين، ضونكة ضايةشمان لة ناو دةخواردةوة "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طةلي كوردي زؤرلصُكراو هةميشة  ويستويةتي وةكو مرؤظ،  وةكو طةلاني دراوسصي بذي و دةست درصذي نةكرصتة سةري, بةلآم بةداخةوة أذصمةكاني ئصران و ئصراق و توركيا بةردةوام هةولَيان داوة ميللةتةكانيان دذي كورد هان بدةن و طياني أةطةزثةرستي لةناوياندا بةهصزبكةن, بةشصوةيةك كة كورد بة ئينسان نةزانن, هةر كاتصك كورد داواي مافةكاني كرد دةبص لصي بدرصت, وةكو ئةوةي كورد مافي ذيانيان نيية و أةواية بكوذرصن. هةزاران ناو ناتؤرةيان بؤ كورد دؤزيوةتةوة . ديارة هؤكةشي ئةوةية كوردستان ولآتصكي بةثيت و سامانة و دةيانةوص هةر لةذصر دةستياندا بمصنصتةوة و خةلَكي كوردستان هةر بةديلي و كؤصرةوةري بذين

  

 

 

لةطوندي طؤأةشصر لةمانطي 6ي سالَي 1979, مام قادر شؤأش بؤ يةكةمجار هاتةلامان. من نةم دةناسي, لةطةلَ كؤمةلَصك كادير و ثصشمةرطةي تر ثصشوازي و بةخصرهاتنمان كرد. مام قادر شؤأش مرؤظصكي بةسالآضوو, قسةخؤش, هصمن و لةسةرخؤ بوو. دواي كةمصك دانيشتن, باسي خةباتي كوردايةتي لة ضل و ثةنجاكان, ثارتة جؤراوجؤرةكاني ئةوسا, شؤأشي ئةيلول و ثاشان ثةيوةنديكردني بة أصكخستني بزوتنةوة بؤ كردين. ئصمة تازة هاتبووينة ناو دونياي سياسةتةوة. ئةو ئةوةندة بة أصكوثصكي و ئارامي باسةكاني دةطصأايةوة و ئةدوا, هةمووماني سةرسام كردبوو....

 

قادر شؤأش ضل سالَ خةبات و تصكؤشان

لاوكي سواران