وەفاداریەک بۆ شەھیدی نەمر قادر شۆڕش

ژیانێک لە پێناو گە ل و نیشتمان

پڕ دە ردە سە ری و گرتن و زیندان

عومرێک بە سە ر چوو پڕ ئـازارو ئـاخ

لە دە شت و دۆڵ و لە ئـەشکە وت و شاخ

بۆ گیانی دوژمن ھە ر وە کوو ئـاگر

پیاوی ڕۆژی ڕە ش شە ھید مام قادر

 وەفاداریەک بۆ شەھیدی نەمر قادر شۆڕش

ژیانێک لە پێناو گە ل و نیشتمان

پڕ دە ردە سە ری و گرتن و زیندان

عومرێک بە سە ر چوو پڕ ئـازارو ئـاخ

لە دە شت و دۆڵ و لە ئـەشکە وت و شاخ

بۆ گیانی دوژمن ھە ر وە کوو ئـاگر

پیاوی ڕۆژی ڕە ش شە ھید مام قادر

لە و کاتە ی گرتی ڕێگای سەربە ستی

تفە نگ دانە بڕا ڕۆژێک لە دەستی

بۆ خزمە تکاری خاک و گە ل و ھۆز

قادر شۆڕش بوو سەرکردە ی دڵسۆز

ئـە و لە ھەر کوێبا شاز بوو لە ڕە وتی

نە رم و نیان بوو لە ھە ڵسوو کە وتی

زاناو بە تواناو نیشاندە ری ڕێ

پێشوازی گەرم لە ھە ر شار و دێ

ھە ر وەک چرایێ لە تاریکی شە و

لای ھە ڤاڵانی خۆشە ویست بوو ئـە و

دە ست لە سە ر تفە نگ بە نانێکی ڕە ق

ھە رگیز لاینە دا لە ڕێبازی حە ق

چل ساڵان خەبات ژیانی سەخت و تاڵ

تاڵان و سووتان بە بێ جێگە و ماڵ

ماڵ و منداڵی دیل و بە ند کراو

خاکی پیرۆزی بە ر بۆمبا دراو

شۆڕش شۆڕش بوو شۆرش ئـاگر بوو

مێژوو دە زانێ چەند خۆ ڕاگر بوو

گیان فیداکاری لە پێناوی کورد

سە فین شاھێدە ھە ورو ئـاوە گرد

ھە تا کوو مردن تفە نگ لە شانی

لە ڕێی نیشتمان بوو بە قوربانی

مام ئـاوارە

11-6-2017